Oświadczenie z okazji Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet
2015-11-25 | 16:50:20

W ramach przygotowań do obchodów Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet wspólnie zabieramy głos, apelując o wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Federica Mogherini wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji, Věra Jourová komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci i Neven Mimica komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju wraz Christosem Stylianidesem komisarzem do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego złożyli wspólnie następujące oświadczenie:

W ramach obchodów Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet wspólnie zabieramy głos, apelując o wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Tego rodzaju przemoc stanowi jawne pogwałcenie praw człowieka i przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, okrywające hańbą sprawców w każdym kraju – tak w Europie, jak i na całym świecie.

Stanowczo potępiamy wszelkie postaci przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Liczby są szokujące: co trzecia kobieta w UE doświadczyła pewnej formy przemocy uwarunkowanej płcią. Wciąż zbyt wiele dziewcząt, zarówno w obrębie Unii, jak i poza nią, jest jako dziecko wydawanych za mąż bądź okaleczanych. W wielu krajach ponad połowę morderstw na kobietach popełniają ich partnerzy życiowi, krewni lub członkowie rodziny, w ich własnych domach. Kobiety są wciąż niewspółmiernie narażone na wszelkie formy przemocy w ramach konfliktów lub kryzysów humanitarnych.

W tym roku musimy zwrócić szczególną uwagę na rosnącą liczbę kobiet szukających schronienia lub azylu w Europie. Wiele z nich ratuje się ucieczką przed przemocą ze względu na płeć we własnym kraju, albo też w drodze doświadcza gwałtów, pobić, a nawet wykorzystywania seksualnego. Szukają one w Europie szczególnego wsparcia dostosowanego do płci, i mamy obowiązek im go udzielić.

Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt – w obrębie UE i poza jej granicami –pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Komisji. Unijna dyrektywa dotycząca praw ofiar przestępstw, uwzględniająca specyficzne potrzeby ofiar przemocy na tle płciowym, weszła w życie 16 listopada. Popieramy przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jako kolejny krok w dążeniu do skutecznego zwalczenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt na poziomie krajowym i unijnym.

Kolejnym zagrożeniem dotyczącym w szczególności kobiet i dziewcząt jest zjawisko przemocy seksualnej w czasie konfliktu. Obchodzone właśnie piętnastolecie przyjęcia epokowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa szczególnie zobowiązuje UE i całą społeczność międzynarodową do zdwojenia wysiłków na rzecz wykorzenienia wszelkich przejawów takiej przemocy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.

Jesteśmy przekonani, że faktyczne wzmocnienie pozycji kobiet, będące podstawą zrównoważonego rozwoju, nie może być osiągnięte, dopóki nie wyeliminujemy wszelkiej przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dlatego też Unia nie szczędzi wysiłków, by prawa kobiet były centralnym elementem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, poprzez uwzględnienie konkretnych efektów w eliminowaniu przemocy związanej z płcią oraz szkodliwych praktyk wymierzonych w kobiety i dziewczęta.

W styczniu 2016 r. wejdzie w życie zatwierdzony przez Radę nowy plan działań zewnętrznych UE na rzecz równości płci na lata 2016-2020. Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt należy do jego priorytetowych celów. W trosce o podnoszenie świadomości społecznej w tej dziedzinie, staraniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych rozpoczęto niedawno kampanię dyplomatyczną uwrażliwiającą na wszelkie postaci przemocy wobec dzieci i kobiet, a w szczególności na konieczność wyeliminowania praktyk przymusowych wczesnych małżeństw i okaleczania narządów płciowych nieletnich dziewcząt.

Komisja Europejska przeznaczyła w tym roku około 8 mln euro na projekty służące zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt w samej Unii, jednocześnie wydając sumę rzędu 20 mln euro na zwalczanie szkodliwych praktyk w tej dziedzinie poza jej granicami. Unia nie ustaje w wysiłkach, finansując projekty humanitarne pozwalające zapobiegać przemocy ze względu na płeć w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Znakiem poparcia dla prowadzonej przez Sekretarza Generalnego ONZ międzynarodowej kampanii „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć” będzie oświetlenie dziś siedziby Komisji w gmachu Berlaymont na pomarańczowo.

Unia Europejska zobowiązuje się nie szczędzić wysiłków, stanowczo dążąc do tego, aby wszelka przemoc na tle płciowym stała się jedynie wspomnieniem z przeszłości.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 24 listopada 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE