Ubóstwo: Komisja zatwierdza polski program wykorzystania 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
2014-12-03 | 16:10:56

Komisja Europejska zatwierdziła polski program operacyjny, dzięki któremu Polska skorzysta z nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jednego z największych w Europie pod względem środków finansowych. W okresie 2014–2020 Polska otrzyma 473,36 mln euro (w cenach bieżących) w celu udzielania wsparcia żywnościowego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Suma ta zostanie uzupełniona o kwotę 83,5 mln euro ze środków krajowych.

Marianne Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość o przyjęciu tego programu operacyjnego, który pomoże Polsce przeciwdziałać wysokiemu poziomowi poważnej deprywacji materialnej. Wysoko oceniam również fakt, że szczególną wagę przykłada się do rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych, czyli grup doświadczających największych trudności. Wierzę, że Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie odgrywał kluczową rolę w niesieniu pomocy najbardziej narażonym obywatelom Europy w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i w znacznym stopniu przyczyni się do walki z ubóstwem”.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie w Polsce stosowany podobnie do poprzedniego Programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących, w ramach którego co roku, począwszy od roku 2006, ponad 2,5 mln osób otrzymywało paczki żywnościowe. Dystrybucją żywności będzie się zajmowało ponad 1200 organizacji partnerskich, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje usług socjalnych oraz banki żywności w całym kraju. Będzie to miało miejsce w ścisłej współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, które przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego będą realizować działania integracyjne i aktywizacyjne i zapewnią dotarcie pomocy z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym do jej ostatecznych beneficjentów.

Dzięki elastycznym rozwiązaniom w polityce transportowej nowa formuła istniejących łańcuchów dostaw żywności powinna umożliwić dotarcie do osób bezdomnych i osób najbardziej potrzebujących na odległych geograficznie obszarach. Planowane jest również wsparcie finansowe dla środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samowystarczalności i umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności poprzez prowadzenie specjalnych warsztatów edukacji ekonomicznej i programów edukacyjnych promujących zasady zdrowego odżywiania i zapobiegania marnotrawstwu żywności.

Kontekst

Uruchomiony w styczniu 2014 r. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest mocnym symbolem europejskiej solidarności. Jego głównym celem jest przerwanie błędnego koła ubóstwa poprzez udzielanie niefinansowego wsparcia niektórym najbardziej narażonym obywatelom UE. Środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na lata 2014 – 2020 wynoszą 3,8 mld euro w ujęciu realnym.

Fundusz przyczyni się do wzmocnienia spójności społecznej poprzez ograniczanie najpoważniejszych form ubóstwa. Przyczyni się on również do realizacji celu strategii „EUROPA 2020”, jakim jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln do roku 2020.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wspierał wszystkie 28 państw członkowskich w działaniach zmierzających do udostępnienia szerokiego spektrum niefinansowego wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących – bez względu na to, czy są to osoby żyjące samotnie, rodziny, gospodarstwa domowe, czy inne grupy takich osób. Pomoc ta może obejmować dostarczanie żywności, ubrań i innych podstawowych artykułów osobistego użytku, np. obuwia, mydła czy szamponu. Może ona być także wykorzystywana do działań, które sprzyjają integracji społecznej.

Każde państwo członkowskie określi grupę docelową „osób najbardziej potrzebujących” w ramach krajowego programu operacyjnego. Państwa członkowskie mogą następnie zadecydować, zgodnie z własną sytuacją i preferencjami, jakiego rodzaju pomocy chcą udzielać (żywność lub artykuły pierwszej potrzeby, ewentualnie ich kombinacja) oraz jaki będzie preferowany model zaopatrzenia i dystrybucji żywności oraz innych dóbr.

Unijny Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących był począwszy od 1987 r. ważnym źródłem zaopatrzenia dla organizacji pracujących bezpośrednio z najuboższymi członkami naszego społeczeństwa, dostarczając im żywności. Program stworzony został w celu odpowiedniego wykorzystania występujących wówczas nadwyżek rolnych. W związku z prognozowanym wyczerpaniem zapasów interwencyjnych oraz ich znaczną nieprzewidywalnością na lata 2011-2020, w wyniku kolejnych reform wspólnej polityki rolnej program ten został z końcem 2013 r. zakończony i zastąpiony przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dodatkowe informacje

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3 grudnia 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE