Badania finansowane przez UE zwiększą bezpieczeństwo statków wycieczkowych
2014-08-08 | 15:03:29
Zobacz także:

Planując letnie wakacje, wielu Europejczyków decyduje się na rejs wycieczkowy lub korzysta z promu, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Bardzo ważnym aspektem żeglugi pasażerskiej jest bezpieczeństwo. Dzięki badaniom finansowanym przez UE ewakuacja dużych statków pasażerskich może być w przyszłości jeszcze łatwiejsza i bezpieczniejsza. Naukowcy prowadzący finansowane przez UE badania przyczynią się również do projektowania stabilniejszych statków wycieczkowych i promów.

Celem zakrojonego na trzy lata projektu LYNCEUS, który kończy się na początku 2015 r., jest pokazanie, w jaki sposób bezprzewodowe technologie cechujące się niewielkim poborem energii mogą pomagać w lokalizowaniu i śledzeniu osób na pokładzie statków, dostarczając zasadnicze informacje w przypadku ewakuacji, a także usprawnić poszukiwania człowieka za burtą oraz akcję ratowniczą. Ma to na celu radykalną zmianę obecnej praktyki zarządzania kryzysowego i ewakuacji statku.

„Opracowaliśmy innowacyjne bezprzewodowe identyfikatory, które mogą być wbudowane w kamizelki ratunkowe, tak aby można było bez trudu ustalić miejsca przebywania osób na statku” – powiedział dr Anastasis Kounoudes, dyrektor ds. technicznych i dyrektor generalny firmy SignalGeneriX, jednego z partnerów projektu. „Zapewni to oficerom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo precyzyjną wiedzę na temat miejsca przebywania każdego pasażera i członka załogi podczas ewakuacji”. Technologię tę można też zastosować do monitorowania zdrowia pacjentów, wyposażając ich w specjalne bransoletki, lub wspomóc za jej pośrednictwem rodziców w śledzeniu miejsca pobytu dzieci na dużych statkach wycieczkowych, przystosowanych do przewozu wielu tysięcy pasażerów i członków załogi. Naukowcy opracowali też w ramach projektu urządzenia radarowe zdolne do dokładnego lokalizowania pasażerów, którzy wypadli za burtę.

W ramach zakończonego w 2012 r. projektu GOALDS opracowano nowe projekty dużych statków wycieczkowych, których celem jest zwiększenie ich bezpieczeństwa w przypadku zderzenia lub wejścia na mieliznę. Dzięki przeprojektowaniu szanse przetrwania przez statki wejścia na mieliznę lub kolizji wzrosłyby nawet o 20 proc. Wyniki te zostały przedłożone Międzynarodowej Organizacji Morskiej w celu poprawy norm bezpieczeństwa i obliczeń współczynników bezpieczeństwa dla statków wycieczkowych. Projekt GOALDS jest częścią badań finansowanych przez UE w celu poprawy bezpieczeństwa na morzu.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Projekty te są dobrym przykładem podejścia do spraw, które mogą poprawić nasze życie, a w tym konkretnym przypadku potencjalnie nawet je ratować. W dalszym ciągu będziemy inwestować w tego typu badania i innowacje w ramach nowego unijnego programu „Horyzont 2020”.

Kontekst

W projekcie Lynceus, wspieranym z funduszy UE kwotą 2,5 mln euro, uczestniczy 15 podmiotów z Cypru, Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Wlk. Brytanii. Koordynatorem projektu jest cypryjska firma konsultingowa RTD Talos Ltd. Badania te służą też wdrożeniu przepisów niedawno zmienionej dyrektywy w sprawie wyposażenia statków, w której przewiduje się możliwość wprowadzenia elektronicznych identyfikatorów na statkach pływających pod banderami państw członkowskich UE.

Na projekt GOALDS przeznaczono około 3 mln euro z funduszy UE. W projekcie uczestniczyło 19 podmiotów z dziewięciu krajów, a koordynatorem był Krajowy Uniwersytet Techniczny w Atenach.

Oba projekty otrzymują finansowanie w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju technologicznego (2007–2013).

W dniu 1 stycznia UE zainicjowała nowy, siedmioletni program badań i innowacji pod nazwą „Horyzont 2020”. W ciągu najbliższych siedmiu lat prawie 80 mld EUR zostanie zainwestowanych w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej Europy i poszerzenia granic wiedzy człowieka. Środki z unijnego budżetu na badania są skoncentrowane głównie na poprawie warunków życia w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, środowisko, transport, żywność i energia. Zawieranie partnerstw badawczych z sektorem farmaceutycznym, lotniczym i kosmonautycznym, samochodowym, kolejowym i elektronicznym stanowi także zachętę dla sektora prywatnego do inwestowania w celu wsparcia przyszłego wzrostu i tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Program „Horyzont 2020” będzie w jeszcze większym stopniu skoncentrowany na przekształceniu doskonałych pomysłów w produkty, procesy i usługi rynkowe.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 8 sierpnia 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE