Zmiana klimatu: Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych
2014-04-16 | 11:27:55

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu niepowiadomienia Komisji o rodzajach sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi. Ponadto Polska nie zgłosiła jeszcze krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel i firmy serwisowe.


Komisja przesłała władzom polskim uzasadnioną opinię w tej sprawie w listopadzie 2012 r. Od tego czasu do Komisji nie wpłynęły oczekiwane powiadomienia.


Z tego powodu Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.


Kontekst


Rozporządzenie 842/2006 nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek wprowadzenia szeregu środków, pozwalających ograniczyć wycieki z urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (w tym fluorowęglowodór) oraz odzyskiwać te gazy pod koniec cyklu eksploatacyjnego urządzeń.


W rozporządzeniu ustanowiono także przepisy w zakresie szkolenia i certyfikacji personelu obsługującego urządzenia, etykietowania urządzeń, sprawozdawczości dotyczącej produkcji, importu i eksportu fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również niektórych zakazów w szczególnych obszarach. Są to ważne środki, mające na celu ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych poważnie wpływających na ocieplenie klimatu, a zatem środki zapobiegające dalszemu globalnemu ociepleniu.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 16 kwietnia 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE